OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

Asssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Essay by   •  September 12, 2011  •  Study Guide  •  349 Words (2 Pages)  •  1,136 Views

Essay Preview: Asssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Report this essay
Page 1 of 2

Khu vực lớn nhất của việc mở rộng cho Dell là thị trường tiêu dùng. Để phát triển thêm doanh thu tại thị trường này Dell cần phải tập trung quảng cáo nhiều hơn vào nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng. Hiện nay Dell thúc đẩy mô hình trực tiếp của nó, mà là một yếu tố quan trọng của Dell cần phải tạo ra một vị trí tốt hơn cho chính nó trong thị trường tiêu dùng. Với tất cả các máy tính trên thị trường nhiều hơn hoặc ít hơn bình đẳng, nhu cầu Dell tập trung vào những sự khác biệt giữa các sản phẩm của mình từ đối thủ cạnh tranh, cụ thể là dịch vụ và hỗ trợ.

Chiến dịch quảng cáo cần phải tập trung vào những cảm xúc của người sử dụng máy tính như phản đối chỉ phụ hợp lý của họ. Với một cảm xúc mạnh mẽ chiến dịch quảng cáo tập trung vào những lo âu và sợ hãi của người tiêu dùng khi nói đến việc quyết định mua máy tính Dell có thể trấn an người tiêu dùng mà chúng ta đang có cho họ. Mô hình trực tiếp và quan trọng hơn là hội nhập ảo nên là trọng tâm của chiến dịch như phản đối đến một độ tuổi thiếu niên § ¨ bán thời gian nhân viên tại trung tâm địa phương của bạn. Tại sao mọi người sẽ muốn đi vào một cửa hàng siêu nhân viên bán hàng cao độ tất cả mọi thứ dưới ánh mặt trời cho bạn trước khi bạn hoàn thành nói với họ những gì bạn cần. Với cách trực tiếp xây dựng theo đơn đặt hàng Dell hoạt động § bạn cho chúng tôi biết những gì bạn muốn, chúng tôi không | cho bạn biết những gì bạn muốn o

Chiến dịch quảng cáo sẽ cần phải được phối hợp trong in ấn, phát thanh, truyền hình và rõ ràng là Internet. Dell cũng có thể tích hợp những phần mail trực tiếp v

...

...

Download as:   txt (2 Kb)   pdf (44.8 Kb)   docx (9.1 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on OtherPapers.com
Citation Generator

(2011, 09). Asssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss. OtherPapers.com. Retrieved 09, 2011, from https://www.otherpapers.com/essay/Asssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/11198.html

"Asssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss" OtherPapers.com. 09 2011. 2011. 09 2011 <https://www.otherpapers.com/essay/Asssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/11198.html>.

"Asssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss." OtherPapers.com. OtherPapers.com, 09 2011. Web. 09 2011. <https://www.otherpapers.com/essay/Asssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/11198.html>.

"Asssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss." OtherPapers.com. 09, 2011. Accessed 09, 2011. https://www.otherpapers.com/essay/Asssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/11198.html.