OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

Basic Phtography (thai)

Essay by   •  June 29, 2011  •  Essay  •  805 Words (4 Pages)  •  1,046 Views

Essay Preview: Basic Phtography (thai)

Report this essay
Page 1 of 4

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้องดิจิตอล

ถึงขณะนี้ คงต้องยอมรับว่า กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในวงการถ่ายภาพอย่างมาก และยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งหากดูการเติบโตของยอดขายกล้องชนิดนี้ มีอัตราการเติบโตมากขึ้นกว่าเท่าตัวต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปี และมีแนวโน้มที่จะคงอัตราการเติบโตทั้งในด้านของมูลค่าและจำนวนต่อไปเรื่อยๆ ต่อเนื่องอีกหลายปีในอนาคต หากสังเกตให้ดีจะพบว่า กล้องถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มมีรุ่นใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดน้อยมาก จะมีก็เป็นรุ่นราคาปานกลางหรือราคาถูกสำหรับมือสมัครเล่นทั่วไป แต่ในส่วนของกล้องรุ่นสูง ๆ ราคาแพงจะพัฒนาเป็นกล้องดิจิตอลเสียเป็นส่วนใหญ่ รวมไปถึงกล้องดิจิตอลแบบคอมแพคที่ออกมาสู่ตลาดจำนวนมากก็เป็นกล้องดิจิตอลด้วยเช่นกัน ประมาณว่า 80% ของกล้องรุ่นใหม่ ๆ ที่ออกสู่ตลาดเป็นกล้องดิจิตอลแทบทั้งสิ้นหากไปดูในวงการถ่ายภาพอาชีพ (Commercial Studio) นักถ่ายภาพสารคดี นักถ่ายภาพข่าว งานถ่ายภาพทางอากาศ ถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ถ่ายภาพตกแต่งภายใน ส่วนใหญ่จะใช้กล้องดิจิตอลกันแล้ว แม้ว่ากล้องจะมีราคาแพง แต่ก็คุ้มค่ากับการใช้งาน และในเวปบอร์ดที่มีตอบปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายภาพ มีการถามถึงเรื่องกล้องดิจิตอลกันมากขึ้นอย่างมาก

จากแนวโน้นเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ตลาดถ่ายภาพในอนาคตจะเป็นแบบดิจิตอลอย่างแน่นอนในเวลาอีกไม่นานหันมาดูตลาดการถ่ายภาพของเมืองไทย แม้ว่าส่วนใหญ่จะยังคงเป็นกล้องที่ใช้ฟิล์ม เนื่องจากประเทศเรายังมีคอมพิวเตอร์ใช้งานกันไม่มากเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่แนวโน้มการเติบโตตรงนี้ก็สูงมาก ๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักถ่ายภาพที่มีรายได้ค่อนข้างดี มักจะเลือกซื้อกล้องดิจิตอลแบบคอมแพคมาใช้งานแทนกล้องคอมแพคที่ตัวเองมีอยู่ ส่วนหนึ่งเป็นสมัยนิยม ส่วนหนึ่งก็เพราะความสะดวกในการใช้งาน สามารถเห็นภาพได้ทันที

สามารถนำไปปรับแต่งได้หลากหลาย ฯลฯ

มีบุคคลจำนวนมาทีไม่เชื่อว่ากล้องดิจิตอลจะเข้ามาแทนที่กล้องใช้ฟิล์ม เหมือนที่กล้อง AF เคยเข้ามาแทนที่กล้อง MF หรือกล้อง 135-เข้ามาแทนที่กล้อง 120 ในอดีต แต่ปัจจุบัน คนเหล่านั้นก็มีกล้องดิจิตอลใช้งานเรียบร้อยแล้ว และต่างยอมรับในความสะดวกที่ได้รับจากการใช้กล้องดิจิตอล แม้ว่าคุณภาพของกล้องดิจิตอลจะยังไม่สามารถเทียบเท่ากับกล้องที่ใช้ฟิล์มได้ในราคาที่เท่าเทียมกัน แต่ถ้าไม่ได้อัดขยายภาพใหญ่มากจนเกินไป กล้องใช้ฟิล์มก็ไม่ได้มีคุณภาพเหนือกว่ากล้องดิจิตอลแต่อย่างไร

การใช้กล้องดิจิตอลมีความแตกต่างไปจากกล้องใช้ฟิล์มอยู่บ้าง โดยเฉพาะการเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ การรู้จักวิธีการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม รู้จักจุดดีจุดด้อยของกล้องดิจิตอล จะทำให้เราสามารถใช้กล้องดิจิตอลได้เต็มที่ และได้คุณภาพไม่ต่างไปจากกล้องที่ใช้ฟิล์มมากนัก

"พื้นฐานการใช้กล้องดิจิตอล" จะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องดิจิตอล การใช้กล้องดิจิตอลในการถ่ายภาพและการใช้งานต่าง

...

...

Download as:   txt (47.4 Kb)   pdf (239 Kb)   docx (18.8 Kb)  
Continue for 3 more pages »
Only available on OtherPapers.com
Citation Generator

(2011, 06). Basic Phtography (thai). OtherPapers.com. Retrieved 06, 2011, from https://www.otherpapers.com/essay/Basic-Phtography-thai/5878.html

"Basic Phtography (thai)" OtherPapers.com. 06 2011. 2011. 06 2011 <https://www.otherpapers.com/essay/Basic-Phtography-thai/5878.html>.

"Basic Phtography (thai)." OtherPapers.com. OtherPapers.com, 06 2011. Web. 06 2011. <https://www.otherpapers.com/essay/Basic-Phtography-thai/5878.html>.

"Basic Phtography (thai)." OtherPapers.com. 06, 2011. Accessed 06, 2011. https://www.otherpapers.com/essay/Basic-Phtography-thai/5878.html.