OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

Du Sköna Nya Värld

Essay by   •  December 4, 2011  •  Essay  •  534 Words (3 Pages)  •  1,557 Views

Essay Preview: Du Sköna Nya Värld

Report this essay
Page 1 of 3

Du sköna nya värld - Aldous Huxley

Hur "föds" människor i den nya världen? Beskriv och kommentera.

I romanen du sköna nya värld så föds inte människorna på samma sätt som idag, utan de massproduceras på en speciell industrianläggning med hjälp av vetskap om gentekniken. Där produceras de idealiska människorna i kullar om tiotusentals individer på löpande band och optimalt välmående prioriteras framför frihet, kunskap och analytiskt tänkande. Dessa människor är kloner som produceras och forstras i en förbestämd hierarki genom att fostren genmanipuleras på olika kemiska sätt. Persontyperna Alfa och Beta tillhör toppen av hierarkin, de får sköta de höga och mellanhöga positionerna, medan Gamma-, Delta- och Epsilonmänniskorna tillhör den lägre hierarkin och ska vara arbetare som får göra slitgörat. Anledningen till varför dessa människor inte protesterar och gör revolution är för att de har manipulerats och blivit indoktrinerade så att de inte kan styra sin egen vilja, utan utför sina arbetsuppgifter de fostrats till.

Beskriv hur barnen präglas till olika "typer" av människor.

Barnen blir lärda att de absolut inte vill tillhöra något av de andra kasten, utan de ska vara nöjda med den position som de har tilldelats. De formas med hjälp av hypnopedi och tvång för att tillhöra stereotyperna som deras kaster är kända för. Man kontrollerar barnens känslor och inställningar till olika platser, personer och föremål genom att medvetet utsätta de för utvalda situationer. Om vi exemplifierar, i den nya världen vill man göra det psykologiskt omöjligt för deltamänniskorna att tycka om blommor av ekonomiska skäl. På "Inre Londons centralanstalt för kläckning och fostran" utsätter man kakibarnen för elektriska stötar vid åsyn av en blomma, för att utveckla ett instinktivt hat för blomman. Man leker inte bara med deras psykiska hälsa men även deras arvsanlag. Redan i provrören mixtrar man med deras gener, för att ta ifrån eller ge de egenskaper som intelligens och längd, karaktärsdrag som förekommer inom deras kast.

Berätta om hur någon/några av karaktärerna tycker och tänker.

Lenina Crowne är en av arbetarna på Inre Londons centralanstalt för kläckning och fostran, som inte tänker i samma banor som sina kollegor. Hon väljer, trots normerna, att gå ut med en man som har ett dåligt ryckte och som inte anses vara perfekt. Hon hade även ett förhållande som på gick i fyra månader med en och samma man, vilket är något helt obegripligt och absurt i den nya världen. Lenina bryr sig inte riktigt om vad folk tycker och hon tycks vara den enda som har riktiga känslor, den enda som är lik dåtidens skapelse, alltså oss.

Är

...

...

Download as:   txt (3.3 Kb)   pdf (59.9 Kb)   docx (9.9 Kb)  
Continue for 2 more pages »
Only available on OtherPapers.com
Citation Generator

(2011, 12). Du Sköna Nya Värld. OtherPapers.com. Retrieved 12, 2011, from https://www.otherpapers.com/essay/Du-Skna-Nya-Vrld/15878.html

"Du Sköna Nya Värld" OtherPapers.com. 12 2011. 2011. 12 2011 <https://www.otherpapers.com/essay/Du-Skna-Nya-Vrld/15878.html>.

"Du Sköna Nya Värld." OtherPapers.com. OtherPapers.com, 12 2011. Web. 12 2011. <https://www.otherpapers.com/essay/Du-Skna-Nya-Vrld/15878.html>.

"Du Sköna Nya Värld." OtherPapers.com. 12, 2011. Accessed 12, 2011. https://www.otherpapers.com/essay/Du-Skna-Nya-Vrld/15878.html.