OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

Innovation

Essay by   •  September 7, 2011  •  Essay  •  278 Words (2 Pages)  •  1,145 Views

Essay Preview: Innovation

Report this essay
Page 1 of 2

Hi- Valu's förslag (Skiljer sig hur Baldwin brukar göra affärer)

1) Mycket viktigt att Hi Valu's har tillgång till stora lager av cyklar. Detta eftersom de har svårt att förutse efterfrågan på sin cykelefterfrågan. Både affär och månadsvis.

Hi Valus vill ha lagerna i deras regionala lager. De vill dock inte "märka" en specifik cykel att passera från Baldwin ett regionalt lager utan att den fraktad från sitt eget regionala lager. På så sätt skulle Hi value betrakta som att cykeln blivit köpt från Baldwin och de skulle betala för den inom 30 dagar.

Hi Valu's skulle gå med på att "märka" en cykel som blivit i ett av deras lager i fyra månader och återigen betala inom 30 dagar. Igenomsnitt skulle en cykel förvaras i Hi Valus regionala lager i två månader.

2) Hi value vill sälja cykeln "challenger" till ett lägre pris än de cyklar som Baldwin tillverkar, men ha samma vinstmaringal. Hur?

Challenger cyklarna kommer att ta marknadsandelar av "name brand bikes" .

Så, Hi Value vill köpa cyklarna till ett lägre pris än vad grossistpriset sålda via Baldwins vanliga distributions kanaler.

Räkna ut vad det kostar nu och vad det skulle behöva kosta för det nya

3) "Challenger" cykeln ska skilja sig från Baldwins egna cyklar.

Ramen och de mekaniska komponenterna ska vara desamma, skärmarna (fenders), sadeln, styret ska dock skilja sig åt. Däcken ska ha samma "challenger" namnet tryckt på däcken.

Cykeln ska även paketeras i lådor märkta med Hi Valu och Challenger namnet tryckt.

Detta ska öka Baldwins inköp, lager och produktions kostnader över och över de extra kostnader ska "be incurred" för ett jämförbar ökning i volym för Baldwins vanliga produkter.

...

...

Download as:   txt (1.7 Kb)   pdf (45.5 Kb)   docx (9.2 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on OtherPapers.com
Citation Generator

(2011, 09). Innovation. OtherPapers.com. Retrieved 09, 2011, from https://www.otherpapers.com/essay/Innovation/10756.html

"Innovation" OtherPapers.com. 09 2011. 2011. 09 2011 <https://www.otherpapers.com/essay/Innovation/10756.html>.

"Innovation." OtherPapers.com. OtherPapers.com, 09 2011. Web. 09 2011. <https://www.otherpapers.com/essay/Innovation/10756.html>.

"Innovation." OtherPapers.com. 09, 2011. Accessed 09, 2011. https://www.otherpapers.com/essay/Innovation/10756.html.