OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

International Financial Management

Essay by   •  November 16, 2011  •  Essay  •  465 Words (2 Pages)  •  1,618 Views

Essay Preview: International Financial Management

Report this essay
Page 1 of 2

later Coâng Ty Baûo Veä Ñaïi Hoaøng Nam traân troïng caûm ôn vaø chuùc söùc khoûe ñeán caùn boä nhaân vieân quyù coâng ty trong thôøi gian qua, quyù coâng ty ñaõ taïo moïi ñieàu kieän toát nhaát ñaëc bieät söï hôïp taùc cuûa quyù coâng ty trong coâng taùc baûo veä.

Trong quaù trình hôïp taùc nhôø söï chung tay goùp söùc raát to lôùn cuûa quyù coâng ty.

Nhöng do ñieàu kieän nay :

1. Theo nghò ñònh soá 108/2010 NÑ-CP ngaøy 29/10/2010 cuûa Chính Phuû quy ñònh möùc löông toái thieåu vuøng ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc ôû coâng ty, doanh nghieän hôïp taùc xaõ, trang traïi hoä gia ñình, caù nhaân vaø toå chöùc khaùc cuûa Vieät Nam coù thueâ möôùn lao ñoäng

2. Thoâng tö soá 28/2007/TT-BLÑTBXH ngaøy 05/12/2007söûa ñoåi TT ngaøy 30/5/2003 cuûa boä lao ñoäng - Thöông Binh vaø xaõ hoäi höôùng daãn thöïc hieän moät soá ñieàu cuûa nghò ñònh soá 114/NÑ-CP ngaøy 31/12/2002 cuûa chính phuû quy ñònh vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Boä Luaät lao ñoäng veà tieàn löông. Phoøng lao ñoäng - Thöông Binh Vaø Xaõ Hoäi Thò Xaõ Thuû Daàu Moät höôùng daãn thöïc hieän möùc löông toái thieåu vuøng nhö sau:

 Taïi ñòa baøn Thò Xaõ Thuû Daàu Moät Tænh Bình Döông Aùp duïng möùc toái thieåu vuøng II thöïc hieän töø ngaøy 01/01/2011 möùc löông cô baûn laø: 1.200.000ñoàng/thaùng/nhaân vieân

 Maët khaùc do tình hình laïm phaùt hieän nay aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng sinh hoaït haøng ngaøy cuûa nhaân vieân

 Do ñieàu kieän hoaøn caûnh treân ñeàu naèm ngoaøi yù muoán cuûa coâng ty chuùng toâi.

Trong khi ñoù coâng ty chuùng toâi thuoäc lónh vöïc dòch vuï baûo veä neân nguoàn thu duy nhaát laø phí dòch vuï baûo veä töø quyù coâng ty.

Vaäy kính mong quyù coâng ty thaáu hieåu trong ñieàu kieän noùi treân vaø thoâng caûm ñoàng thôøi xem xeùt giuùp ñôõ trong vieäc taêng phí dòch vuï baûo veä.

Cuï theå :

Löông cô baûn maø coâng ty chuùng toâi phaûi taêng cho nhaân vieân laø:36.6%.

Töø 880.000ñoàng /thaùng/nhaân vieân leân 1.200.000ñoàng/thaùng/nhaân vieân

Nay coâng ty chuùng toâi xin quyù coâng ty Taêng phí dòch vuï:.......................

Toång phí dòch vuï cuû laø:.....................................................ñoàng

Toång phí dòch vuï baûo veä môùi chöa

...

...

Download as:   txt (3.1 Kb)   pdf (65.6 Kb)   docx (9.6 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on OtherPapers.com