OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

Uticaj Zagađenja Vode, Vazduha I Zemljišta Na Biološku Raznovrsnost

Essay by   •  December 26, 2011  •  Essay  •  474 Words (2 Pages)  •  1,936 Views

Essay Preview: Uticaj Zagađenja Vode, Vazduha I Zemljišta Na Biološku Raznovrsnost

Report this essay
Page 1 of 2

1. Uvod:

1.1. Životna sredina

Planeta Zemlja je naša životna sredina. Pod pojmom životne sredine podrazumeva se svo živo i neživo okruženje ( vazduh, voda, zemljište i živi svet ), kao i svi veštački nastali predeli i gradovi. Životna sredina predstavlja sredinu u kojoj sva živa bića egzistiraju i u kojoj deluju višestruko povezana međusobnim uticajima. Sistem životne sredine je veoma kompleksan, što znači da su njegovi društveni i prirodni činioci veoma važni, kao i interakcija između njih.

1.2. Ekosistem

Ekosistem predstavlja strukturno-funksionalno jedinstvo biotopa (staništa) i biocenoze (životne zajednice) u prostoru i vremenu. Sastoji se iz abiotskih faktora (svetlost, temperatura, vetar, voda, karakteristike zemljišta) i biotskih faktora (organizmi). Svi ekosistemi na Zemlji su povezani i zajedno čine jednu celinu, gde svaka promena u jednom od njih dovodi do promene i u ostalim ekosistemima. Ekosistem je osnovni sistem prenosa energije, materije i informacija.

1.3. Biodiverzitet

Početkom osamdesetih godina, Thomas Lovejoy uvodi pojam "biološki diverzitet" (biological diversity, Lovejoy , 1980), a nekoliko godina kasnije (1986), na forumu o biološkom diverzitetu u SAD, entomolog E.O.Wilson prvi put koristi termin "biodiverzitet" (biodiversity).

Do danas ne postoji standardna, opšteprihvaćena definicija biodiverziteta.

U najširem smislu, biodiverzitet označava sveobuhvatnu varijabilnost života: biljaka, životinja, gljiva i mikroorganizama.

Prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti (CDB - Convention on Biological Diversity), donetoj na Konferenciji UN o životnoj sredini i razvoju (UNCED) u Rio de Žaneiru 1992. godine, biodiverzitet je definisan kao "varijabilnost među živim organizmima, uključujući između ostalog, kopnene, morske i druge vodene ekosisteme čiji su oni deo; ovo uključuje diverzitet unutar vrsta, između vrsta i između ekosistema".

U svakom slučaju, biodiverzitet ili "biološka raznovrsnost" označava sveukupnost gena, vrsta i ekosistema na Zemlji. Ovaj pojam uključuje tri međuuslovljena organizacijska nivoa diverziteta:

* genetički diverzitet - raznovrsnost genetskog materijala jedinki i populacija iste vrste;

* specijski diverzitet - sveukupnost organskih vrsta na Zemlji od nastanka života do danas. Bogatstvo vrsta (species richness) kao mera specijskog diverziteta predstavlja broj vrsta u određenom regionu i često se (pogrešno) između ova dva pojma stavlja znak jednakosti;

* ekosistemski diverzitet - raznovrsnost staništa, životnih zajednica, ekosistema i ekoloških procesa.

...

...

Download as:   txt (3.6 Kb)   pdf (64.6 Kb)   docx (10.3 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on OtherPapers.com