OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

Xin Lỗi Bạn Và Xin Lỗi Cả Mình Nữa.

Essay by   •  October 1, 2011  •  Essay  •  537 Words (3 Pages)  •  1,089 Views

Essay Preview: Xin Lỗi Bạn Và Xin Lỗi Cả Mình Nữa.

Report this essay
Page 1 of 3

Nhà toán học Ba-tư Omar Khayyám (1048-1123) đã công bố việc giải phương trình bậc ba nhờ giao của một thiết diện co-nic với đường tròn. Ông công bố rằng lời giải hình học này có thể dùng để cho các lời giải số nhờ các bảng lượng giác.

Sau này vào thế kỷ 16, nhà toán học người Ý Scipione del Ferro (1465-1526) tìm ra cách giải một lớp các phương trình bậc ba dạng x3 + mx = n. Thực ra, mọi phương trình bậc ba có thể đưa về dạng này. Tuy nhiên có thể dẫn đến căn bậc hai của những số âm, điều đó lúc này chưa giải quyết được. Del Ferro giữ kín điều này cho đến trước khi ông chết mới nói cho học trò ông là sinh viên Antonio Fiore về nó

Vào 1530, Niccolo Tartaglia (1500-1557) tiếp nhận hai bài toán trong phương trình bậc ba từ Zuanne da Coi và công bố ông đã giải được chúng. Ông nhận lời thách thức của Fiore, và từ đó dấy lên cuộc cãi vã giữa hai người. Mỗi người hàng ngày đặt một số tiền và đưa ra một số bài toán cho đối thủ giải. Ai giải được nhiều bài toán hơn trong 30 ngày thì nhận tất cả số tiền.

Tartaglia khi giải quyết các vấn đề trong dạng x3 + mx = n, đã đề xuất một phương pháp tổng quát hơn. Fiore giải quyết các vấn đề trong dạng x3 + mx2 = n, khó hơn và Tartaglia đã thắng cuộc.

Sau này, Tartaglia được Gerolamo Cardano (1501-1576) thuyết phục tiết lộ bí mật của cách giải phương trình bậc ba. Tartaglia đã đặt điều kiện yêu cầu Cardano không tiết lộ nó. Ít năm sau, Cardano hiểu được công trình của Ferro và vi phạm lời hứa khi công bố phương pháp Tartaglia trong cuốn sách của ông nhan đề Ars Magna (1545) với lời ca ngợi dành cho Tartaglia. Việc này đẫn đến cuộc tranh cãi giữa Tartaglia và Cardano, sau đó kéo theo cả học trò của ông là Lodovico Ferrari (1522-1565). Ferrari đã thắng Tartaglia trong tranh luận, còn Tartaglia mất cả uy tín và tiền tài.

Cardano đã chứng tỏ rằng phương pháp của Tartaglia trong một số trường hợp dẫn đến căn bậc hai của số âm. Ông đã đưa ra phương pháp tính toán với các số này (số phức) trong Ars Magna, nhưng ông đã không hiểu hết. Rafael Bombelli nghiên cứu chi tiết hơn và có nhiều đóng góp cho việc khám phá các số phức.

Với trường hợp ∆ (DELTA) âm, người ta hay dùng phương pháp lượng giác để giải quyết nó, tuy vậy, đây là phương pháp không đại số và nghiệm tính ra vẫn là gần đúng do phải sử dụng các hàm số cosin và arccosin. Và công thức đại số cho

...

...

Download as:   txt (3.2 Kb)   pdf (62.9 Kb)   docx (9.7 Kb)  
Continue for 2 more pages »
Only available on OtherPapers.com
Citation Generator

(2011, 10). Xin Lỗi Bạn Và Xin Lỗi Cả Mình Nữa.. OtherPapers.com. Retrieved 10, 2011, from https://www.otherpapers.com/essay/Xin-Li-Bn-Và-Xin-Li-C-Mnh/12586.html

"Xin Lỗi Bạn Và Xin Lỗi Cả Mình Nữa." OtherPapers.com. 10 2011. 2011. 10 2011 <https://www.otherpapers.com/essay/Xin-Li-Bn-Và-Xin-Li-C-Mnh/12586.html>.

"Xin Lỗi Bạn Và Xin Lỗi Cả Mình Nữa.." OtherPapers.com. OtherPapers.com, 10 2011. Web. 10 2011. <https://www.otherpapers.com/essay/Xin-Li-Bn-Và-Xin-Li-C-Mnh/12586.html>.

"Xin Lỗi Bạn Và Xin Lỗi Cả Mình Nữa.." OtherPapers.com. 10, 2011. Accessed 10, 2011. https://www.otherpapers.com/essay/Xin-Li-Bn-Và-Xin-Li-C-Mnh/12586.html.