OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

Introduction

Essay by   •  October 3, 2011  •  Essay  •  314 Words (2 Pages)  •  2,431 Views

Essay Preview: Introduction

Report this essay
Page 1 of 2

A. Panimula

Ang bansang Japan ay isa sa mga bansang dinadayo ng iba't ibang turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mayaman sa magagandang tanawin, makulay na kultura, at hitik na kaalaman sa teknolohiya. "Nippon o Nihon" ang tawag ng mga Hapon sa kanilang bansa, na may kahulugan na "source of the sun". Kilala ang mga Hapon sa kanilang kakaibang pananamit at musika. Ang kanilang kultura ay napunta narin sa ating bansa, tulad ng panunuod ng Anime at pananamit ng karakter na ating nagustuhan o Cosplay. Isa sa mga sikat na pinupuntahan sa Japan ay ang Tokyo, ang maisisilbing New York ng Asia.

Malaki ang pinagbago ng Japan. Madali silang umunlad dahil marunong tumanaw sa pinanggalingan at disiplinado ang mga tao dito. Matyaga, matalino, at magaling; tatlong salita na mailalarawan ang mga Hapon. Pwedeng mag silbing inspirasyon ang Japan sa atin., at hindi malayong umasenso din tayo tulad nila.

Ang pag-aaral na ito ay magbibigay ng kaalaman sa mga estudyente ng turismo; sa mga turista, upang maging silbing gabay sa kanilang pagdayo sa Japan; at sa mga Pilipino na gusting Makita ang Japan mula sa libro.

B. Paglalahad ng Suliranin

1. Ano ang kultura at tradisyon ng Japan na kanilang ipinagmamalaki?

2. Ano ano ang mga magagandang tanawin na matatagpuan sa bansang Japan?

3. Ano ang mga pinagka-iba ng Japan noon at ngayon?

4. Ano ang mga ipinamanang kultura ng mga Hapon sa ating mga Pilipino?

C. Paglalahad ng Layunin

1. Para malaman ang kakaibang kultura at tradisyon ng Japan.

2. Upang malaman at maibigay ang mga magagandang tanawin sa Japan.

3. Maikumpara ang Japan noon at sa modernong Japan ngayon; at maibigay din ang mga dahilan ng kanilang pag-unlad.

4. Malaman ang mga naipamanang kasaugalian ng mga Hapon sa atin.

D. Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay sumesentro sa bansang Japan. Ito ay para sa mga tulad naming estudyante na nag-aaral ng Turismo; sa mga turista na dadayo sa Japan; at sa mga Pilipinong naghahangad na makita ang ganda ng Japan mula sa libro.

...

...

Download as:   txt (2 Kb)   pdf (51.3 Kb)   docx (9.2 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on OtherPapers.com