OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

Managerment Information System (vietnamese)

Essay by   •  July 5, 2011  •  Essay  •  1,838 Words (8 Pages)  •  2,115 Views

Essay Preview: Managerment Information System (vietnamese)

Report this essay
Page 1 of 8

1. Giới thiệu chung về công ty TNHH nông sản Đại Đế

Địa chỉ: số 66 Hào Nam, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Lịch sử hình thành: thành lập năm 2003

Lính vực kinh doanh:

- Cung cấp các loại hương liệu, phụ gia có nguồn gốc từ Trung Quốc cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi

- Cung cấp các loại nông sản nội địa như ngô, sắn cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi

2. Hoạt động phân tích môi trường Marketing tại công ty TNHH nông sản Đại Đế

Các hoạt động phân tích môi trường Marketing bao gồm phân tích môi trường chung, môi trường ngành và phân tích đối thủ cạnh tranh, với công ty TNHH nông sản Đại Đế (viết tắt là công ty Đại Đế), các hoạt động marketing chỉ dừng lại ở thu thập thông tin, phân tích sơ bộ để phục vụ quá trình bán hàng.

2.1. Phân tích môi trường chung

2.1.1. Phân tích môi trường luật pháp

Vì đặc điểm của sản phẩm công ty đang cung cấp là chất phụ gia cho ngành thức ăn chăn nuôi nên công ty phải tìm hiểu các quy định của nhà nước quy định về kinh doanh chất phụ gia, cụ thể ở đây là các quy định của Cục Thú y, Bộ NN & PTNN về hàm lượng các chất phụ gia trong thức ăn chăn nuôi. Đặc biệt năm 2007, khi Cục Thú y có quy định cấm sử dụng chất tăng trọng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm tăng trọng của công ty. Nói chung, việc phân tích môi trường luật pháp của công ty vẫn bị động, phản ứng với các quy định là chính mà chưa chủ động.

2.1.2. Phân tích môi trường công nghệ

Trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi có 2 công nghệ sử dụng là công nghệ sản xuất cám đậm đặc (truyền thống, được sử dụng nhiều) và công nghệ sản xuất cám hỗn hợp (hiện đại, mới được áp dụng). Với công ty Đại Đế, các sản phẩm chủ yếu thích hợp với công nghệ sản xuất cám đậm đặc nên trong những năm gần đây, rất nhiều nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi chuyển sang sử dụng công nghệ sản xuất cám hỗn hợp đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm của công ty, công ty đã tìm hiểu thông tin về công nghệ mới này, chủ động tìm kiếm và nhập sản phẩm mới phù hợp với công nghệ mới và đã thành công, cụ thể là việc nhập và tung ra thị trường sản phẩm hương sữa đặc biệt, chịu được nhiệt độ 150 mà vẫn giữ được mùi hương, đây là cơ hội cho công ty mở rộng thêm thị phần, chiếm lĩnh thêm khách hàng, đặc biệt là những khách hàng lớn.

2.1.3. Phân tích môi trường kinh tế

Nền kinh tế tăng trưởng nhanh, hội nhập ngày càng mở rộng nên nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi như CJ, Miwon, các doanh nghiệp trong nước cũng ngày càng mở rộng quy mô sản xuất như AnCo. Cuộc khủng hoảng kinh tế kết thúc cùng với việc nhiều nhà máy nhỏ đã bị thôn tính và sát nhập với các nhà máy lớn hơn, công suất lớn hơn, cuộc khủng hoảng cũng tác động đến sản lượng tiêu thụ của công ty, từ việc thu thập và phân tích thông tin này, công ty đã chủ động có kế hoạch bán hàng cụ thể trong giai đoạn khủng hoảng và giai đoạn phục hồi. Nhìn chung, việc phân tích thông tin này chủ yếu do giám đốc thực hiện vì nó ở tầm vĩ mô, đôi khi những thông tin đó được cung cấp bởi những nhà tư vấn cho công ty.

2.1.4. Phân tích môi trường xã hội

Báo chí ngày càng đưa nhiều thông tin về thịt lợn có chứa chất tăng trọng gây hại cho sức khỏe con người, sự quan tâm hơn của người dân, xã hội về sự an toàn của thực phẩm đã tác động đến ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và đến sản phẩm của công ty, tuy nhiên việc nắm bắt thông tin ở công ty vẫn còn chậm và công ty vẫn chưa có những định hướng cụ thể để giải quyết vấn đề này.

Tóm lại, việc phân tích môi trường chung ở công ty Đại Đế vẫn rất đơn sơ, nó chỉ tập trung vào các quy định của nhà nước về kinh doanh chất phụ gia là chính, có thể vì nó tác động trực tiếp đến doanh nghiệp còn lại những yếu tố khác chỉ tác động gián tiếp hoặc chưa tác động đến doanh nghiệp nên chưa được doanh nghiệp coi trọng.

2.2. Phân tích môi trường ngành

Ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi bắt đầu phát triển ở Việt Nam từ năm 1995 với dấu mốc là nhà máy cám Con Cò được thành lập, tăng trưởng nhanh trong các năm cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000 với việc ra đời hàng loạt các công ty như Con Heo Vàng, Lái Thiêu của Việt Nam, CP Group của Thái Lan, Callgil của Mỹ, NewHope, EastHope của

...

...

Download as:   txt (11 Kb)   pdf (117.1 Kb)   docx (12.2 Kb)  
Continue for 7 more pages »
Only available on OtherPapers.com
Citation Generator

(2011, 07). Managerment Information System (vietnamese). OtherPapers.com. Retrieved 07, 2011, from https://www.otherpapers.com/essay/Managerment-Information-System-vietnamese/6212.html

"Managerment Information System (vietnamese)" OtherPapers.com. 07 2011. 2011. 07 2011 <https://www.otherpapers.com/essay/Managerment-Information-System-vietnamese/6212.html>.

"Managerment Information System (vietnamese)." OtherPapers.com. OtherPapers.com, 07 2011. Web. 07 2011. <https://www.otherpapers.com/essay/Managerment-Information-System-vietnamese/6212.html>.

"Managerment Information System (vietnamese)." OtherPapers.com. 07, 2011. Accessed 07, 2011. https://www.otherpapers.com/essay/Managerment-Information-System-vietnamese/6212.html.