OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

Types of Life Style (danish)

Essay by   •  June 18, 2011  •  Essay  •  262 Words (2 Pages)  •  1,733 Views

Essay Preview: Types of Life Style (danish)

Report this essay
Page 1 of 2

TYPES OF LIFE STYLE

Undersøgelser viser, at der findes 7 clustre af kvindelige livsstilstyper og 6 clustre af mandlige livstilstyper. Undersøgelserne viser også hvilke argumenter respondenterne foretrækker at vælge iblanndt, hvilke medier, de sædvanlivis anvender, hvordan deres beslutngsprocesser foregå og hver der er beslutningingstagere.

Undersøgelsernes resultater kan anvendes i reklamebranchen ved udformning af markedsførings materiale for detailvirksomheder for at kunne klare sig bedre i konkurrencen.

Det har vist sig, at det ikke blot er pris, kvalitet og beliggenhed, der er afgørende for succes i konkurrencen, idet markedspladsen i dag udgøres af en overkommunikeret kampplads, hvor der også er tale om strategisk og taktisk markedsføring for at opnå en dominerende position i forbrugernes opfattelse.

De forkellige livsstilstyper har vist sig også at have en virkning på den interpersonelle socialisering i samfundet. Hos individet diagnostiseres imidlertid en række mandlige og kvindelige dysfunktioner af foskellig art, som også er afgørende for den enkeltes reaktionsmønstre på stimuli.

En række af disse dysfunktioner kan imidlertid kureres medicinsk eller ved psykologisk/psykiatrisk behandling. Det er imidlertid ikke særligt ofte, at de syge går til lægen og får gjort noget ved deres problemer, hvilket medfører, at de og deres omgivelser får det værre i deres socialliv og forventninger til omgivelserne i det hele taget. Det er et stor problem for samfundet, idet det medfører mange sygedage og opløste ægteskaber.

Det er vigtigt, at der i samfundsdebatten tales mere om livsstilstyper og dysfunktioner relateret til mænd og kvinder, samt hvilke muligheder, der eksisterer for at bedre situationen for den enkelte.

Der hersker stor uvidenhed i almindelighed om disse sager, hvilket fører til falske forventninger og skuffelser i dagligdagen.

...

...

Download as:   txt (1.9 Kb)   pdf (48.6 Kb)   docx (9.2 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on OtherPapers.com