OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

Ang Makulit Na Bata

Essay by   •  October 2, 2011  •  Presentation or Speech  •  519 Words (3 Pages)  •  1,938 Views

Essay Preview: Ang Makulit Na Bata

Report this essay
Page 1 of 3

ANG MAKULIT NA BATA

Dad :Anak bili mo ko soft drinks.

Anak: Coke o Pepsi?

Dad: Coke!

Anak:Diet o Regular?

Dad: Regular!

Anak:Bote O Can?

Dad: Bote!

Anak: 8 oz. o Litro?

Dad: Punyeta! Tubig na lang!ANG MAKULIT NA BATA

Dad :Anak bili mo ko soft drinks.

Anak: Coke o Pepsi?

Dad: Coke!

Anak:Diet o Regular?

Dad: Regular!

Anak:Bote O Can?

Dad: Bote!

Anak: 8 oz. o Litro?

Dad: Punyeta! Tubig na lang!

Anak: Natural o Mineral?

Dad: Mineral!

Anak: Malamig o Hindi?

Dad: Hampasin kaya kita ng walis?

Anak: Tambo o ting ting?

Dad: Animal ka!

Anak: Baka o Baboy?

Dad: Layas!

Anak: Ngayon o bukas?

Dad: Ngayon na!!!

Anak: Hatid mo ko Indi?

DAd: Patayin kaya kita?

Anak: Saksakin o barilin?

Dad: Babarilin!!

Anak: Sa Ulo o Tiyan?

Dad: Pesteeeee!!!!

Anak: Ipis o Daga??

Dad: Waaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!ANG MAKULIT NA BATA

Dad :Anak bili mo ko soft drinks.

Anak: Coke o Pepsi?

Dad: Coke!

Anak:Diet o Regular?

Dad: Regular!

Anak:Bote O Can?

Dad: Bote!

Anak: 8 oz. o Litro?

Dad: Punyeta! Tubig na lang!

Anak: Natural o Mineral?

Dad: Mineral!

Anak: Malamig o Hindi?

Dad: Hampasin kaya kita ng walis?

Anak: Tambo o ting ting?

Dad: Animal ka!

Anak: Baka o Baboy?

Dad: Layas!

Anak: Ngayon o bukas?

Dad: Ngayon na!!!

Anak: Hatid mo ko Indi?

DAd: Patayin kaya kita?

Anak: Saksakin o barilin?

Dad: Babarilin!!

Anak: Sa Ulo o Tiyan?

Dad: Pesteeeee!!!!

Anak: Ipis o Daga??

Dad: Waaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!ANG MAKULIT NA BATA

Dad :Anak bili mo ko soft drinks.

Anak: Coke o Pepsi?

Dad: Coke!

Anak:Diet o Regular?

Dad: Regular!

Anak:Bote O Can?

Dad: Bote!

Anak: 8 oz. o Litro?

Dad: Punyeta! Tubig na lang!

Anak: Natural o Mineral?

Dad: Mineral!

Anak: Malamig o Hindi?

Dad: Hampasin kaya kita ng walis?

Anak: Tambo o ting ting?

Dad: Animal ka!

Anak: Baka o Baboy?

Dad: Layas!

Anak: Ngayon o bukas?

Dad: Ngayon na!!!

Anak: Hatid mo ko Indi?

DAd: Patayin kaya kita?

Anak: Saksakin o barilin?

Dad: Babarilin!!

Anak: Sa Ulo o Tiyan?

Dad: Pesteeeee!!!!

Anak: Ipis o Daga??

Dad: Waaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!ANG MAKULIT NA BATA

Dad :Anak bili mo ko soft drinks.

Anak: Coke o Pepsi?

Dad: Coke!

Anak:Diet o Regular?

...

...

Download as:   txt (4.6 Kb)   pdf (97.4 Kb)   docx (12 Kb)  
Continue for 2 more pages »
Only available on OtherPapers.com
Citation Generator

(2011, 10). Ang Makulit Na Bata. OtherPapers.com. Retrieved 10, 2011, from https://www.otherpapers.com/essay/Ang-Makulit-Na-Bata/12716.html

"Ang Makulit Na Bata" OtherPapers.com. 10 2011. 2011. 10 2011 <https://www.otherpapers.com/essay/Ang-Makulit-Na-Bata/12716.html>.

"Ang Makulit Na Bata." OtherPapers.com. OtherPapers.com, 10 2011. Web. 10 2011. <https://www.otherpapers.com/essay/Ang-Makulit-Na-Bata/12716.html>.

"Ang Makulit Na Bata." OtherPapers.com. 10, 2011. Accessed 10, 2011. https://www.otherpapers.com/essay/Ang-Makulit-Na-Bata/12716.html.