OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

World of Web Design (bosnian)

Essay by   •  November 21, 2010  •  Essay  •  291 Words (2 Pages)  •  2,061 Views

Essay Preview: World of Web Design (bosnian)

Report this essay
Page 1 of 2

Ova knjiga je namjenjena svima onima koji žele bezbolno da uđu u svijet izrade web prezentacija. Kroz 11 poglavlja upoznaćete se sa svim fazama kreiranja web prezentacije, počev od pripreme grafičkih elemenata u Photoshopu CS, pa sve do finalizacije projekta u Dreamweaver MX-u. Pokrivene su sve oblasti bitne za kreiranje, održavanje i ažuriranje web prezentacija: importovanje i formatiranje teksta, importovanje i rad sa slikama, kreiranje linkova, rad sa šablonima, upotreba ugrađenih java skriptova, kreiranje mapa slika, kreiranje i modifikovanje tabela i još mnogo toga. Nakon savladavanja ove knjige imaćete svo znanje potrebno za samostalno kreiranje internet prezentacija. Ova knjiga je namjenjena svima onima koji žele bezbolno da uđu u svijet izrade web prezentacija. Kroz 11 poglavlja upoznaćete se sa svim fazama kreiranja web prezentacije, počev od pripreme grafičkih elemenata u Photoshopu CS, pa sve do finalizacije projekta u Dreamweaver MX-u. Pokrivene su sve oblasti bitne za kreiranje, održavanje i ažuriranje web prezentacija: importovanje i formatiranje teksta, importovanje i rad sa slikama, kreiranje linkova, rad sa šablonima, upotreba ugrađenih java skriptova, kreiranje mapa slika, kreiranje i modifikovanje tabela i još mnogo toga. Nakon savladavanja ove knjige imaćete svo znanje potrebno za samostalno kreiranje internet prezentacija. Ova knjiga je namjenjena svima onima koji žele bezbolno da uđu u svijet izrade web prezentacija. Kroz 11 poglavlja upoznaćete se sa svim fazama kreiranja web prezentacije, počev od pripreme grafičkih elemenata u Photoshopu CS, pa sve do finalizacije projekta u Dreamweaver MX-u. Pokrivene su sve oblasti bitne za kreiranje, održavanje i ažuriranje web prezentacija: importovanje i formatiranje teksta, importovanje i rad sa slikama, kreiranje linkova, rad sa šablonima, upotreba ugrađenih java skriptova, kreiranje mapa slika, kreiranje i modifikovanje tabela i još mnogo toga. Nakon savladavanja ove knjige imaćete svo znanje potrebno za samostalno kreiranje internet prezentacija.

...

...

Download as:   txt (2 Kb)   pdf (49.9 Kb)   docx (8.6 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on OtherPapers.com
Citation Generator

(2010, 11). World of Web Design (bosnian). OtherPapers.com. Retrieved 11, 2010, from https://www.otherpapers.com/essay/World-of-Web-Design-bosnian/54.html

"World of Web Design (bosnian)" OtherPapers.com. 11 2010. 2010. 11 2010 <https://www.otherpapers.com/essay/World-of-Web-Design-bosnian/54.html>.

"World of Web Design (bosnian)." OtherPapers.com. OtherPapers.com, 11 2010. Web. 11 2010. <https://www.otherpapers.com/essay/World-of-Web-Design-bosnian/54.html>.

"World of Web Design (bosnian)." OtherPapers.com. 11, 2010. Accessed 11, 2010. https://www.otherpapers.com/essay/World-of-Web-Design-bosnian/54.html.