OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

Aq Budak Baik (malay)

Essay by   •  August 2, 2011  •  Case Study  •  255 Words (2 Pages)  •  1,528 Views

Essay Preview: Aq Budak Baik (malay)

Report this essay
Page 1 of 2

PENDAHULUAN

Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan pengiktirafan undang-undang mesej elektronik dalam urus niaga perdagangan, penggunaan mesej elektronik itu untuk memenuhi kehendak undang-undang dan untuk membolehkan dan memudahkan urus niaga perdagangan melalui penggunaan cara elektronik dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. "tandatangan elektronik" ertinya apa-apa huruf, aksara, nombor, bunyi atau apa-apa simbol lain atau apa-apa gabungannya yang dicipta dalam suatu bentuk elektronik yang diterima pakai olehseseorang sebagai suatu tandatangan."urus niaga perdagangan" ertinya suatu komunikasi sehala atau komunikasi pelbagai yang bersifat perdagangan, sama ada berbentuk kontraktual atau tidak, termasuklah apa-apa perkara yang berhubungan dengan pembekalan atau pertukaran barang-barang atau perkhidmatan, agensi, pelaburan, kewangan, perbankan dan insurans.

PENGIKTIRAFAN UNDANG-UNDANG MESEJ ELEKTRONIK

Pengiktirafan undang-undang mesej elektronik

* Apa-apa maklumat tidak bolehdinafikankesan undang-undang, kesahan atau kebolehlaksanaan atas alasan bahawa ia adalah secara keseluruhan atau sebahagian dalam suatu bentuk elektronik. Apa-apa maklumat tidak boleh dinafikan kesan undang-undang, kesahan atau kebolehlaksanaan atas alasan bahawa maklumat itu tidak terkandung dalam mesej elektronik yang memberi kesan undang-undang itu, tetapi hanya dirujuk dalam mesej elektronik itu, dengan syarat bahawa maklumat yang dirujukkan itu boleh dicapai oleh orang yang terhadapnya maklumat yang dirujuk itu mungkin digunakan.

Perbentukan dan kesahan kontrak

* Dalam pembentukan suatu kontrak, komunikasi tawaran, penerimaan tawaran, dan pembatalan tawaran dan penerimaan atau apa-apa komunikasi yang berkaitan boleh dinyatakan melalui suatu mesej elektronik.

* Suatu kontrak tidak boleh dinafikan kesan undang-undang, kesahan atau kebolehlaksanaan atas alasan bahawa suatu mesej elektronik digunakan dalam pembentukannya.

ISI KANDUNGAN

BAB PEKARA HALAMAN

ABSTRAK V

ABSTRACT IX

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8 PENGENALAN KES

PENDAHULUAN

MAKLUMAT KES

BILA KES BERLAKU

PIHAK YANG TERLIBAT

SAKSI

TEMPAT

...

...

Download as:   txt (2.7 Kb)   pdf (68.9 Kb)   docx (10 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on OtherPapers.com